About Us

Informata të përgjithshme

Plisinews.com është një webfaqe e lajmeve e interesit të përgjithshëm, me përqëndrim në politikën dhe lajmet  në Shqipëri dhe më gjerë. Webfaqja plisinews.com është krijuar  me qëllimin dhe përkushtimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në Shqiperi. Me një pamje dhe paraqitje ndryshe, dhe një përmbajtje të pavarur, mediumi synon profesionalizëm dhe cilësi që shkon përtej tregut vendor dhe rajonal.

 

General information

Plisinews.com is a web site of general interest news , focusing on politics and news in Albania and beyond. The Plisinews.com website is created with the goal and commitment to become the most reliable, attractive and fastest media in Albania. With a different view and presentation, and an independent content, the media aims at professionalism and quality that goes beyond the local and regional market.